top of page

Regulamin świadczenia usług w gabinecie lekarskim

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług w gabinetach lekarskich położonych przy ul. Lisińskiego 2 w Jarosławiu oraz ul. Hoffmanowej 19 w Rzeszowie, określa zakres oraz warunki umawiania, zmiany i rezerwacji terminu konsultacji lekarskiej.

2. Definicje:

 1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy.

 2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie http://kamilwywrot.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu.

 4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, dostępna pod adresem oraz http://kamilwywrot.com.

 5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę w gabinecie lekarskim.

 6. Usługodawca - Specjalistyczny Psychiatryczny Gabinet Lekarski lek. Kamil Wywrót, ul. Południowa 146, 37-514 Munina
   

3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

 

 

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty 

1. Wizytę można umówić telefonicznie dzwoniąc na numer 573 373 787, bądź bezpośrednio w gabinecie lekarskim.

2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest: 

 1. Podać wymagane dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu, opcjonalnie adres e-mail. 

 2. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

 3. W przypadku wizyty diagnostycznej warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy. 

 4. W razie braku uiszczenia przedpłaty w terminie 3 dni roboczych od umówienia wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 godziny do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów. 

 5. Przedpłatę można uiścić przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy: IPL lek. Kamil Wywrót ul. Południowa 146, 37-514 Munina. Numer konta: 86 1160 2202 0000 0003 5751 9431. W tytule przelewu podając imię i nazwisko Pacjenta.
   

3. Pacjent otrzymuje przypomnienie o wizycie dwa dni wcześniej w formie SMS. Nieotrzymanie SMS nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.

4. Cennik świadczonych usług dostępny jest na stronie internetowej http://kamilwywrot.com.

§ 3. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty 

 1. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty kontrolnej możliwa jest najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty diagnostycznej jest możliwa najpóźniej 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi a w przypadku jej braku skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za wizytę.

 2. Odwołanie bądź zmiana zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe telefonicznie bądź przez sms kontaktując się z numerem telefonu 573 373 787 lub 505 016 401 lub bezpośrednio w gabinecie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania lub zmiany rezerwacji. 

 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny. 

 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty a w przypadku jej braku skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za wizytę. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty. 

 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem. 

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny. 

 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2022 

bottom of page